+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

O ŠKOLE / RADA ŠKOLY

RADA ŠKOLY

Rada školy pri Gymnáziu F.G.Lorcu, Hronská 3, Bratislava je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z.
Dňa 2. 7. 2020 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novozvolenej Rady školy, predošlej Rade školy skončil mandát.

Rada školy je navyšší resp. iniciatívny a samosprávny orgán školy, ktorý  dohliada nad strategickým smerovaním a prevádzkou gymnázia. Svojím členstvom a činnosťou v nej zastupujú a presadzujú verejný záujem, záujem žiakov, rodičov, ako aj záujem pedagogických a ostatných zamestnancov školy. Členstvo v rade je neplatená funkcia.

Zloženie Rady školy, Predseda školy:

 • Ing. Pavol Pálfy

Členovia:         

 • Mgr. Miloš Tichý
 • Ing. Mgr. Helena Prelecová
 • Ing. Adriana Fedáková
 • Martin Medveď
 • Andrea Šefčíková
 • Mgr. Monika Ignácová
 • Mgr. Alla Kováčová
 • Ing. Jolana Krajmerová
 • Mgr. Anna Valentová
 • Nina Grygarová