+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

O ŠKOLE / KOORDINÁTOR PREVENCIE

KOORDINÁTOR PREVENCIE

Mgr. Andrea Matuláková
matulakova@gymhron.sk
č.dverí: 76

Bezpečná škola je to, na čom staviame a naším cieľom je prevencia rizikového správania v školskom prostredí. Gymnázium F.G.Lorcu má koordinátorku prevencie, ktorá sa venuje:

  • prevencií drogových závislostí,
  • prevencií kriminality a šikanovania,
  • propagácií a podpore zdravého životného štýlu a slušného správania.

Ako?
Obsah a spôsob nespočíva iba v jednoduchom odovzdávaní vedomostí o návykových látkach, ale je zameraný na budovanie hodnotového systému, vytváranie spoločensky nežiaducich postojov vo vzťahu k návykovým látkam, v nácviku sociálnych a komunikačných zručností zážitkovými aktivitami a besedami priamo v Centre pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej ulici v Bratislave, ktoré majú dlhodobý účinok.
Úzko spolupracuje s výchovnou poradkyňou, školskou psychologičkou a rodičmi.

 
Linky tiesňového volania:

112 - Linka tiesňového volania
150 - Hasiči
155 - Rýchla zdravotnícka pomoc
158 - Polícia
159 - Mestská polícia
18 155 - Letecká záchranná služba
18 300 - Horská záchranná služba
116 111 - Linka detskej istoty
116 000 - Linka pomoci pre nezvestné deti v EÚ
0850 111 313 - Linka záchrany
0800 123 232 - Detská linka záchrany
0800 117 878 - Linka detskej dôvery