+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

O ŠKOLE / OZ GFGL

OZ ZDRUŽENIE PRIATEĽOV GFGL

HRONSKÁ 3, 82107 BRATISLAVA
IČO: 31772901
Telefónne číslo: +421 2 4552 0572

Občianske združenie Združenie priateľov GFGL je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie pri Gymnáziu GFGL, Hronská 3 v Bratislave. Je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

Účelom občianskeho združenia je

  • financovanie a materiálne zabezpečenie IKT výchovnovzdelávacieho procesu
  • vytváranie odborných učební
  • podporovať vzdelávanie žiakov prostredníctvom najnovších trendov
  • podpora všestranného rozvoja vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít žiakov školy
  • financovanie účasti našich žiakov na vedomostných, športových a iných súťažiach
  • starostlivosť o ďalší odborný rast učiteľov
  • upevňovanie zdravého životného štýlu v škole

Priamu činnosť občianskeho združenia riadi rada OZ zložená zo zástupcov rodičov a učiteľov Gymnázia F.G.Lorcu. Majetok OZ tvoria členské príspevky, príspevky 2% z daní, dary sponzorov a hmotný majetok OZ. Pomocou získaných prostriedkov chceme aj naďalej zlepšovať a skvalitňovať podmienky a rozširovať možnosti pre vzdelávanie, výchovu a aktivity žiakov našej školy.
Sme presvedčení, že je potrebné v tomto smere pokračovať, a preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste využili zákonnú možnosť a poukázali svoje 2% už zaplatenej dane na účet Združenia priateľov GFGL. Budeme veľmi vďační, ak sa tak rozhodnú aj ostatní Vaši rodinní príslušníci, Vaši priatelia a známi.

Ďakujeme za priazeň, podporu a spoluprácu.

 

Bežný účet: SK67 1100 0000 0026 2855 5932
Schválený príspevok: 50 eur za žiaka, pri súrodencoch 70eur za oboch
VS: dátum narodenia žiaka