+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

ZÁUJEMCOVIA O ŠTÚDIUM / 5-ROČNÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Päťročný  vzdelávací program bilingválneho vzdelávania
(Študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium)

01.06.2021 Kritériá a podmienky pre prijímacie konanie do 1.ročníka päťročného vzdelávacieho programu slovensko-španielskeho bilingválneho vzdelávania v Gymnáziu Federica Garcíu Lorcu na Hronskej ul. č.3 v Bratislave pre školský rok 2021/2022 - 2.kolo

Prihláška na štúdium na strednej škole

V zmysle aktualizácie „Usmernenia pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021“ z 29.04.2021 sa uchádzač pri vstupe do budovy školy za účelom vykonania prijímacích skúšok negatívnym testom nepreukazuje.
Všetky ostatné hygienicko-epidemiologické opatrenia a informácie uvedené v pozvánke na prijímacie skúšky zostávajú zachované.

RNDr. Marcela Dlugošová v.r., riaditeľka školy

Bilingválna slovensko-španielska sekcia pripravuje žiakov v päťročnom vzdelávacom programe  na základe medzivládnej dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom.
Vyučovacími jazykmi sú slovenský jazyk a španielsky jazyk. V španielskom jazyku sa vyučujú od druhého ročníka predmety matematika, fyzika, chémia, biológia a v piatom ročníku umenie a kultúra, geografia. 
V druhom ročníku pribudne žiakom ako prvý cudzí jazyk – anglický jazyk.

Maturitná skúška zo španielskeho jazyka, literatúry a kultúry sa vykonáva na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca (o stupeň vyššej ako je úroveň B2 povinná na gymnáziách z cudzieho jazyka).
Absolventi bilingválneho štúdia majú možnosť získať maturitu platnú v Španielsku, tzv. titul španielskeho maturanta – „Título de Bachiller“ a tiež odbornú štátnu jazykovú skúšku zo španielskeho jazyka na úrovni C1.
Súčasťou učebného plánu je aj psychosociálny tréning a výchova k zdraviu a je vytvorený dostatočný priestor na možnosť výberu voliteľných predmetov podľa záujmu a potreby žiakov v 4. a 5. ročníku.

Uchádzači sa môžu oboznámiť so Školským vzdelávacím programom na našej web stránke tu.