+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

ZÁUJEMCOVIA O ŠTÚDIUM / 4-ROČNÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Štvorročný  vzdelávací program
(Študijný odbor 7902 J gymnázium)

Kritériá na prijatie žiakov do 1.ročníka štvorročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v Gymnáziu Federica Garcíu Lorcu na Hronskej ul. č. 3 v Bratislave pre školský rok 2021/2022 - 2.kolo 

Prihláška na štúdium na strednej škole

V zmysle aktualizácie „Usmernenia pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021“ z 29.04.2021 sa uchádzač pri vstupe do budovy školy za účelom vykonania prijímacích skúšok negatívnym testom nepreukazuje.
Všetky ostatné hygienicko-epidemiologické opatrenia a informácie uvedené v pozvánke na prijímacie skúšky zostávajú zachované.

RNDr. Marcela Dlugošová v.r., riaditeľka školy

Uchádzači sa môžu oboznámiť so Školským vzdelávacím programom tu.

V štvorročnom vzdelávacom programe je zvýšená hodinová dotácia cudzích jazykov. Prvým cudzím jazykom je anglický jazyk a druhým cudzím jazykom je španielsky jazyk. Školský vzdelávací program je rozšírený o tretí cudzí jazyk (ruský alebo nemecký). Súčasťou učebného plánu je aj psychosociálny tréning a výchova k zdraviu a je vytvorený dostatočný priestor na možnosť výberu voliteľných predmetov podľa záujmu a potreby žiakov v 3. a 4. ročníku.