+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

ZÁUJEMCOVIA O ŠTÚDIUM / 4-ROČNÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Štvorročný  vzdelávací program
(Študijný odbor 7902 J gymnázium)

Važení záujemcovia, 

riaditeľka Gymnázia Federica Garcíu Lorcu v zmysle zákona č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje kritériá a podmienky na prijatie do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2022/2023 v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest.

Tesíme sa na Vás na prijímačkách!

Prihláška na štúdium na strednej škole

Usmernenie Ministerstva školstva k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023

Prezentácia 4-ročného vzdelávacieho programu k DOD

V štvorročnom vzdelávacom programe je zvýšená hodinová dotácia cudzích jazykov. Prvým cudzím jazykom je anglický jazyk a druhým cudzím jazykom je španielsky jazyk. Školský vzdelávací program je rozšírený o tretí cudzí jazyk (ruský alebo nemecký). Súčasťou učebného plánu je aj psychosociálny tréning a výchova k zdraviu a je vytvorený dostatočný priestor na možnosť výberu voliteľných predmetov podľa záujmu a potreby žiakov v 3. a 4. ročníku.

Uchádzači sa môžu oboznámiť so Školským vzdelávacím programom tu.