02 / 455 205 72
gymhron@gymhron.sk

O ŠKOLE

SAPERE AUDE!

Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 

Gymnázium F.G.Lorcu je štátna škola, ktorá pripravuje svojich žiakov predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Nachádzame sa v Bratislave, na ulici Hronská 3.
V súčasnosti sa profilujeme ako gymnázium zamerané na vyučovanie cudzích jazykov so špecializáciou na španielčinu a so silným zastúpením anglického jazyka v troch vzdelávacích programoch: 5-ročnom bilingválnom slovensko-španielskom, 8-ročnom a 4-ročnom .
Gymnázium so všeobecným zameraním vzniklo 1. septembra 1991 a v školskom roku 1991/1992 v gymnáziu študovalo 213 žiakov.
1. septembra 1993 bola zriadená v gymnáziu osemročná slovensko-španielska bilingválna sekcia ako druhá slovensko-španielska sekcia na Slovensku. V roku 1997 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky udelilo škole čestný názov Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, podľa jedného  z najväčších velikánov španielskej literatúry - Federica Garcíu Lorcu, za prítomnosti zástupcu Ministerstva školstva Španielskeho kráľovstva.
V školskom roku 2007/2008 sa osemročná bilingválna sekcia transformovala na päťročnú. Bilingválna päťročná sekcia je zriadená na základe Dohody o zriadení a činnosti bilingválnych sekcií na gymnáziách Slovenskej republiky uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Španielska.
V posledných rokoch na našej škole v každom školskom roku študuje okolo 600 žiakov.

Čo ponúkame?

Žiakom poskytujeme kvalitné vzdelávanie cudzích jazykov a prírodovedných predmetov.
Pre žiakov organizujeme výmenné a študijné pobyty do Španielska, Švajčiarska či Poľska. Participujeme na medzinárodných projektoch, ako Erasmus+, DofE alebo Unicef Škola priateľská k deťom, ktoré rozvíjajú naše deti nielen na vedomostnej úrovni, ale formujú z nich zodpovedných, empatických a tolerantných mladých ľudí s kritickým myslením.
Ako škola sa zapájame do žiackych súťaží z matematiky, fyziky a informatiky, olympiád, recitačných súťaží aj v cudzích jazykoch, do medzinárodných literárnych súťaží a divadelného festivalu.
Naši učitelia sa žiakom venujú aj po vyučovaní a ponúkajú im širokú škálu krúžkov.
Kladieme dôraz na environmentálnu výchovu a zdravý životný štýl. Súčasťou nášho tímu je aj školský psychológ a výchovný poradca.
Ponúkame možnosť prípravy na jazykové skúšky a získanie certifikátov DELECambridge PET/FCE
Žiaci bilingválnej sekcie končia štúdium maturitou platnou aj v Španielsku a majú možnosť vykonať aj odbornú štátnu skúšku zo španielskeho jazyka na úrovni C1.
Úspešnosť prijatia našich žiakov na ďalšie štúdium na vysokých školách je na úrovni 93%.