+421 2 45520572
gymhron@gymhron.sk

NOVINKY

Online vyučovanie11.01.2021 ONLINE VYUČOVANIE

Vážení rodičia, milí žiaci,

dovoľte mi v úvode nového roku popriať Vám všetkým úspešný a šťastný rok 2021, veľa zdravia, osobných i pracovných úspechov.

V zmysle rozhodnutia ministra MŠVVaŠ SR z 5.1.2021 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie od 11.januára 2021 a pokračuje sa v dištančnom vzdelávaní (podľa posledného on-line rozvrhu, ktorý bol zverejnený pre celú školu na stránke EduPage).

O ďalšom postupe budete priebežne informovaní.

Bližšie informácie:
- k vyššie uvedenému rozhodnutiu ministra,
- k zrušeniu konania externej časti maturitnej skúšky, ku termínom konania písomnej i ústnej formy internej časti maturitnej skúšky,
- k termínu na vyskúšanie a hodnotenie žiakov, ktorých nebolo možné skúšať a hodnotiť v prvom polroku šk. roka 2020/2021,
- ku konaniu externého testovania žiakov 4. ročníka (kvarty),
- k termínom prijímacieho konania na všetky typy vzdelávacích programov gymnázií

nájdete v rozhodnutiach ministra zo 4.1.2021 a z 5.1.2021 na www stránke MŠVVaŠ SR na tomto linku:

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

V prípade obnovenia prezenčnej formy vzdelávania a pri odporúčaní testovania MŠVVaŠ SR si zamestnanec, žiak a jeho jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti individuálne zabezpečí testovanie v niektorom zo zriadených mobilných odberových miest.

S pozdravom
RNDr. Marcela Dlugošová, riaditeľka školy